Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Het bestuur van V.V. Jong Brabant roept de leden op voor de ALV seizoen 2022/2023, op donderdag 16 november 2023 om 20:00 uur bij Jong Brabant.
Zien we jullie dan?!

 

Agenda ALV 16 november 2023

1. Opening door Bert van den Wijngaard, voorzitter, 20.00 uur

2. Vaststellen agenda

3. Notulen ALV 3 november 2022 (Seizoen 2021-2022)

4. Jaarverslag bestuur seizoen 2022 – 2023

5. Financieel jaarverslag penningmeester

6. Vaststelling begroting seizoen 2023 – 2024

7. Verslag kascontrolecommissie

8. Vaststelling contributie seizoen 2024 – 2025

9. Verkiezing bestuursleden

Aftredend en herkiesbaar Michiel van de Pas en Mark Heerkens

Uitbreiding bestuur kandidaat Lars Drijvers

10. Verkiezing voorzitter

Aftredend en herkiesbaar Bert van den Wijngaard

11. Jong Brabander van het jaar

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

Notulen ALV 03 november 2022