Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van R.K.V.V. Jong Brabant roept de leden op voor de ALV van 2017, op donderdag 26 oktober om 20:30 uur bij Jong Brabant. Zien we jullie dan?!

Agenda ALV 26 oktober 2017

 1. Opening door Bert van den Wijngaard, voorzitter, 20.30 uur
 2. Notulen ALV 26 oktober 2016
 3. Vaststellen agenda
 4. Jaarverslag bestuur seizoen 2016 – 2017
 5. Jaarverslagen commissies
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Financieel jaarverslag penningmeester
 8. Vaststelling begroting seizoen 2017 -2018
 9. Vaststelling contributie seizoen 2018 – 2019
 10. Verkiezing bestuursleden*
 11. Bekendmaking Jong Brabander van het jaar 2017
 12. Rondvraag
 13. Sluiting; streeftijd 22.00 uur

 

* Verkiezing kandidaat bestuur Ronald Erven

Aftreedbaar en herkiesbaar Bert van den Wijngaard als voorzitter

Aftreedbaar en herkiesbaar Michiel van de Pas en Mark Heerkens