Resultaten RIVM onderzoek bekend/ kunstgrasveld

Gisteren 20.12.2016 is het onderzoek van het RIVM i.v.m. rubbergranulaat in kunstgrasvelden openbaar gemaakt.
Bestuur van Jong Brabant blijft de lijn van het RIVM, gemeente Tilburg en KNVB volgen.

 

Beste verenigingsbestuurder,

Vanochtend heeft de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) ons geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek van het RIVM naar de gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden.

Uit dit onderzoek blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten. In de bijlage vindt u de publiekssamenvatting van het RIVM-onderzoek.

De gemeente Tilburg neemt dit advies over, net als de landelijk partners VSG (namens Vereniging Nederlandse Gemeenten,VNG), GGD , het ministerie van VWS en de KNVB.

Verschillende onderzoeken RIVM

Het RIVM is op verschillende manieren op zoek gegaan naar meer kennis over rubbergranulaat op sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid. Op basis van een literatuuronderzoek heeft het RIVM alle relevante wetenschappelijke publicaties beoordeeld. Deze bevindingen zijn gecombineerd met het veldonderzoek. Van 100 kunstgrasvelden (waarvan 2 in de gemeente Tilburg) zijn 600 monsters onderzocht. Daarmee is duidelijk geworden welke stoffen voorkomen in het rubbergranulaat.

In een ander onderdeel van het uitgebreide onderzoek is in een lab gekeken in welke mate er stoffen onder bepaalde omstandigheden vrij kunnen komen. Denk hierbij aan huidcontact of het inslikken van het granulaat. Voor de te gebruiken methoden en selectie van stoffen is ook gekeken naar de aanpak en resultaten van internationale onderzoeken. Daarnaast is de onderzoeksopzet ter toetsing voorgelegd aan een wetenschappelijke begeleidingscommissie.

De uitkomsten van de verschillende onderzoeken leiden nu tot de conclusie dat het veilig is om op kunstgras met rubbergranulaat te sporten.

Voldoet het rubbergranulaat aan de norm?

Rubbergranulaat moet voldoen aan de norm voor zogenoemde mengsels. Deze norm schrijft voor hoeveel er maximaal van bepaalde stoffen in mag zitten (er bestaat geen norm voor wat eruit mag komen). Het gaat daarbij om stoffen die kankerverwekkend zijn (zoals PAK’s), schadelijk zijn voor het nageslacht of het DNA beschadigen. De hoeveelheid PAK’s in het rubbergranulaat voldoet ruim aan deze norm. De norm voor consumentenproducten is aanzienlijk strenger: deze staat veel lagere (100 tot 1000 maal minder) gehalten aan PAK’s toe dan de mengselnorm. Het gehalte PAK’s ligt iets boven de norm voor consumentenproducten. Momenteel doet het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) onderzoek om te bezien welke norm voor rubbergranulaat wenselijk is. Het RIVM adviseert om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten.

Meer informatie en bijeenkomst in januari

Wij kunnen ons voorstellen dat er bij u en uw leden, ouders en verzorgers nog vragen zijn en dat u meer informatie wenst. Daarom organiseren wij zo snel mogelijk na de kerstvakantie, samen met de KNVB en de GGD, een bijeenkomst voor verenigingsbestuurders en andere gebruikers van onze voetbalcomplexen.

U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.

De landelijke partners stellen de volgende instrumenten ter beschikking:

–          Het RIVM Informatiepunt Rubbergranulaat: telefoon 0800-0480
–          Op www.rivm.nl, zijn alle relevante gegevens en het onderzoek zelf opgenomen. Hierop is ook een overzicht te vinden van veelgestelde vragen.
–          Op de website van de GGD Hart voor Brabant staat een toelichting met adviezen; de site verwijst voor meer informatie ook naar de landelijke telefoonlijn van het RIVM.

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met mevr. Japke Visser, beleidsmedewerker Sport gemeente Tilburg (japke.visser@tilburg.nl of 013-5428638), of met dhr. Dennis Mallant, verenigingsondersteuner van het Sportbedrijf (dennis.mallant@tilburg.nl).

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Hans Kokke

wethouder Sport
Gemeente Tilburg

 

RIVM ONDERZOEK – Publiekssamenvatting